تصفح
دخول
تسجيل
نسيتها؟

للسنة التانية .. أسئلة تشريح .. MCQs Quiz


للسنة التانية .. أسئلة تشريح .. MCQs Quiz

QUESTIONS
6.1 Which statement about the neurocranium is correct?
 a. The bregma is the adult remnant of the posterior
fontanelle.
 b. The metopic suture usually disappears in the first
year of life.
 c. The anterior fontanelle is not palpable past 1 year
of age.
 d. Six bones make up the adult neurocranium.
 e. The pterion represents the thinnest part of the lateral
skull.

6.2 Which statement regarding the foramina of the skull is
correct?

 a. The inferior ophthalmic vein passes through the
inferior orbital fissure.
 b. The foramen spinosum connects the middle cranial
fossa with the infratemporal fossa.
 c. The foramen ovale transmits the maxillary division
of the trigeminal nerve.
 d. The optic nerve enters the skull in the anterior
cranial fossa.
 e. The hypoglossal nerve exits the skull via the jugular
foramen.

6.3 Which statement best describes the cranial fossae?
 a. The middle cranial fossa contains the cribriform
plate.
 b. The anterior cranial fossa contains the pituitary
gland.
 c. The middle cranial fossa is floored by the sphenoid
and temporal bones.
 d. The internal acoustic meatus lies in the middle
cranial fossa.
 e. The occipital lobe lies in the posterior cranial fossa.

6.4 Which statement concerning the development of the face
is incorrect?

 a. Frontonasal process forms the nose.
 b. Frontonasal process forms the premaxilla.
 c. Maxillary processes fuse in the midline.
 d. Maxillary processes forms the entire palate.
 e. Mandibular processes fuse in the midline.

6.5 Which statement best describes the branchial arches and
their derivatives?

 a. Five branchial arches form in human embryos.
 b. The ossicles of the middle ear are all skeletal derivatives
of the first arch.
 c. The muscles of facial expression are derived from
the second arch.
 d. The nerve of the third arch is the vagus.
 e. The artery of the first arch forms part of the internal
carotid artery.

6.6 Which of the following statements about the eye are
incorrect?

 a. Aqueous humour is drained via the canal of
Schlemm.
 b. Greatest visual acuity is found at the macula densa.
 c. The optic nerve is invested by all three meningeal
layers.
 d. The central artery of the retina is an end artery.
 e. Parasympathetic fibres from the oculomotor nerve
innervate the lacrimal gland.

6.7 Which statement best describes the muscles of the eye?
 a. The superior and inferior obliques arise from the
tendinous ring.
 b. The superior oblique is innervated by the oculomotor
nerve.
 c. Sphincter pupillae is innervated by sympathetic
nerves.
 d. Oculomotor nerve paralysis causes a complete
ptosis.
 e. Closure of the eye is controlled by the facial nerve.

6.8 Which statement best describes the middle ear?
 a. The medial wall is formed by the tympanic
membrane.
 b. The epitympanic recess contains the incus and
head of the stapes.
 c. The internal jugular vein is related to its roof.
 d. It communicates with the mastoid air cells
inferiorly.
 e. The Eustachian tube runs from the anterior wall
of the middle ear to the oropharynx.

6.9 Which statement about the nasal septum is correct?
 a. Is formed by the septal cartilage posteriorly.
 b. Is formed by the perpendicular plate of the ethmoid
postero-inferiorly.
 c. Is lined by mucoperiosteum throughout.
 d. Little’s area overlies the vomer.
 e. The sphenopalatine artery courses over the septum.

6.10 Consider the lateral wall of the nasal cavity, which statement
describes it the best?

 a. It is formed principally by the ethmoid bone.
 b. The nasal bone forms the anterior part of the lateral
wall.
 c. The inferior concha is part of the maxilla.
 d. The superior concha is part of the maxilla.
 e. The superior meatus lies above the superior
turbinate.

الحَمدُلله ربّ العالمين .......

Tariq1987's picture
by
بعد التخرج


شكرا الك .. بس هدول الأسئلة مفيدين لطلاب السنة الأولى وليس الثانية .. لأن القحف والعمود الفقري تعطى في الفصل الثاني من السنة الأولى
مع تشريح الأطراف Eye-wink

theprince's picture
theprince
السنة الثالثة


Shocked

بس هالمعلومات مين لازم يعرفا هلأ؟؟؟ الاولى ولا التانية ؟؟

Tariq1987's picture
Tariq1987
بعد التخرج

1-e
2-b
3-c
4-d
5-e
6-sorry, but we didn't study eye anatomy
7-c
8-neither ear anatomy, I guess it is e
9-e?
10-don't know
NEUTRINO's picture
NEUTRINO
السنة الثالثة


رائع Neutrino أغلب أجوبتك صحيحة .. والأهم انك فكرت وحليت
1-e
2-b
3-c
4-d
5-c
6-e
7-e
8-b
9-e
10-b
وانشالله المرة الجاية رح اختار الاسئلة اللي عم تدرسوها حالياً وترجمها للعربي

Tariq1987's picture
Tariq1987
بعد التخرج
ابق على تواصل مع حكيم!
Google+