تصفح
دخول
تسجيل
نسيتها؟

روامز البدء و التوقف في تشكيل الرنا المرسال Start & Stop Codons In mRNA Synthesis


روامز البدء و التوقف في تشكيل الرنا المرسال Start & Stop Codons In mRNA Synthesis

المعلومة

mRNA Initiation Codons:
Eukaryotes: codes for Methionine, which may be removed
before translation is completed

* AUG = inAUGurates protein synthesis
* Rarely GUG
Prokaryotes : codes for formyl-Methionine (f-Met)
mRNA Stop Codons:
* UGA = U Go Away
* UAA = U Are Away
* UAG = U Are Gone

المرجع


First Aid For The USMLE Step 1, 2008
McGraw Hill Medical
P. 84

Bellatrix's picture
by
بعد التخرج

Thank you Bellatrix ...
* UGA = U Go Away
* UAA = U Are Away
* UAG = U Are Gone
Very Happy Eye-wink
allo le monde's picture
allo le monde
بعد التخرج


شكراً لك...
حلوين تبع روامز التوقف Laughing out loud

loloslayer's picture
loloslayer
طالب دراسات عليا


thanx

qusei


عنجد حلوين...
شكراً لك

Dr_Hero's picture
Dr_Hero
طبيب مقيم
ابق على تواصل مع حكيم!
Google+