تصفح
دخول
تسجيل
نسيتها؟

GI bleeding: causes اسباب النزف الهضمي


GI bleeding: causes اسباب النزف الهضمي

المعلومة

GI bleeding: causes
ABCDEFGHI:
Angiodysplasia
Bowel cancer
Colitis
Diverticulitis/ Duodenal ulcer
Epitaxis/ Esophageal (cancer, esophagitis, varices)
Fistula (anal, aortaenteric)
Gastric (cancer, ulcer, gastritis)
Hemorrhoids
Infectious diarrhoea/ IBD/ Ischemic bowel

المرجع

-

by


شكرا دكتور...

Vince Carter
ابق على تواصل مع حكيم!
Google+