تصفح
دخول
تسجيل
نسيتها؟

Cerebellar Damage Symptoms


Cerebellar Damage Symptoms

المعلومة

Cerebellar damage symptoms
VANISHED:
Vertigo
Ataxia
Nystagmus
Intention tremor
Slurred (or Staccato) speech
Exagerrated broad based gait
Hypotonic reflexes
Dysdiadochokinesia

المرجع

Washington Manual

samias's picture
by
بعد التخرج


thanx

qusei
ابق على تواصل مع حكيم!
Google+